Skip to main content

Statement regarding VTA rail yard incident May 26, 2021

Official statement regarding the VTA rail yard shooting on May 26, 2021

Like our entire community, we are shaken by today's horrific incident at the VTA rail yard. VTA is family and they are a key part of our County of Santa Clara community. Our hearts are with those directly impacted, and we stand in support with all of our VTA workers.

We offer support to our workers and anyone in our community impacted or traumatized by this. We will heal and we will move forward to keep our community safe.

Please note: For anyone directly connected to VTA or this incident we recommend calling the County of Santa Clara Sheriff's support line at 408-299-2311. A reunification center with counselors is now open at 70 West Hedding Street in the Isaac Newton Senter Auditorium. A family assistance center will open at noon today at the Red Cross, 2731 N. First Street, San José, CA 95134.

Additional support lines

Anyone seeking mental/emotional support - 1-800-704-0900
VTA Employees/Family Only support line - 408-321-7550
American Red Cross - 1-877-727-6771

County of Santa Clara Behavioral Health Services
National Alliance of Mental Illness


關於2021年5月26日河谷交通局(VTA)輕軌電車停車場槍擊案的官方聲明

今天在 VTA 輕軌電車停放場發生的可怕事件震驚了我們和整個社區。VTA 是一個大家庭,它是我們聖塔克拉拉縣社區的重要組成部分。我們的心與那些直接受到影響的人在一起,我們支持所有的 VTA 工作人員。

我們為VTA的員工和社區中受此影響或創傷的任何人提供援助。我們會從創傷中痊癒,我們會在確保社區安全上繼續前進。

請注意:對於與 VTA 或此事件直接相關的人員,我們建議撥打聖塔克拉拉縣警長的援助熱線 408-299-2311。在70 West Hedding Street 的Isaac Newton Senter Auditorium禮堂開設了一個配有顧問的重聚中心。家庭援助中心將於今天中午在紅十字會開放,地址是2731 N. First Street, San José, CA 95134。

其他援助熱線:
寻求精神/情緒幫助的人:1-800-704-0900
僅限VTA 員工/家屬的援助熱線:408-321-7550


Declaración oficial sobre el tiroteo en el patio de VTA el 26 de Mayo de 2021

Como toda nuestra comunidad, estamos conmovidos por el terrible incidente de hoy en el patio de trenes de VTA. VTA es familia y son parte de nuestra comunidad del condado de Santa Clara. Nuestros corazones están con los que directamente fueron afectados y apoyamos a todos nuestros trabajadores de VTA.

Ofrecemos apoyo a nuestros trabajadores y a cualquier persona de nuestra comunidad afectada o traumatizada por esta tragedia. Juntos nos curaremos y seguiremos adelante para mantener a nuestra comunidad segura.

Tenga en cuenta: Para cualquier persona directamente relacionada con VTA o este incidente, recomendamos que llamen a la línea de ayuda del Sheriff del condado de Santa Clara al 408-299-2311. Un centro de reunificación con consejeros está abierto ahora en 70 West Hedding Street en el Isaac Newton Senter Auditorium. Un centro de asistencia familiar abrirá hoy al mediodía en la Cruz Roja, 2731 N. First Street, San José, CA 95134.

Líneas de apoyo adicionales:
Cualquiera que busque apoyo mental / emocional - 1-800-704-0900
Línea de apoyo para empleados / familias de VTA - 408-321-7550


Tuyên bố chính thức liên quan đến vụ nổ súng tại VTA Rail Yard vào ngày 26 tháng 5 năm 2021

Giống như toàn bộ cộng đồng của chúng ta đang bị sợ hãi bởi sự cố khủng khiếp ngày hôm nay tại trạm xe điện VTA. VTA là một thành phần gia đình và là một phần quan trọng trong cộng đồng Quận Hạt Santa Clara của chúng ta. Chúng ta cùng cảm thông với những nạn nhân và cùng sát cánh ủng hộ tất cả các nhân viên VTA của chúng ta.

Chúng ta cùng hỗ trợ cho các nhân viên và bất cứ ai trong cộng đồng của chúng ta bị ảnh hưởng hoặc bị tổn thương bởi điều này. Chúng ta sẽ chữa lành và sẽ tiến về phía trước để giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta.

Xin lưu ý: Đối với bất kỳ ai có liên quan trực tiếp đến VTA hoặc sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên gọi cho đường dây hỗ trợ của Cảnh sát trưởng Hạt Santa Clara theo số 408-299-2311. Một trung tâm thống nhất với các cố vấn hiện đang mở tại 70 West Hedding Street trong Thính phòng Isaac Newton Senter. Một trung tâm hỗ trợ gia đình sẽ mở cửa vào trưa hôm nay tại Hội Chữ thập đỏ, 2731 N. Đường First, San Jose, CA 95134.

Các đường dây hỗ trợ bổ sung:
Bất cứ ai tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần / cảm xúc - 1-800-704-0900
Đường dây hỗ trợ VTA Employees/Family Only - 408-321-7550


Please note this page may be updated with new information as made available.

We also thank our public safety, emergency responders, and health care workers that are caring for our community during these times, and always.

Tagged in: